S T A N O V Y
TJ SOKOL Březno
___________________________________________
 
I.
                                                Základní ustanovení
 
1. TJ SOKOL Březno.  (dále jen TJ/) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.
           
2. Sídlem TJ je ul. Nechranická, 431 45 Březno.
 
II.
                                                Poslání a cíle
 
            1. Základním posláním TJ je :
 
a)      organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 
b)      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 
c)      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
 
d)     budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 
e)      vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
f)       hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
 
g)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností
 
 
III.
Orgány TJ
 
1.      Orgány TJ jsou :
 
a)      valná hromada,
 
b)      výkonný výbor,
 
c)      revizní komise.
 
            2. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze všech členů TJ. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
 
            3. Valná hromada zejména :
 
a)      rozhoduje o zániku TJ a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
 
b)      rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ,
 
c)      rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ,
 
d)     volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté,
 
e)      rozhoduje o ustavení nového oddílu  (kompetence jen pro případ, že v rámci TJ působí oddíly jako organizační jednotky),
 
f)        rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem 1/(kompetence jen pro případ, že v rámci TJ působí oddíly jako organizační jednotky),
 
g)      schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ, schvaluje rozpočet výkonného výboru
 
h)      stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období,
 
i)        schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy TJ.
 
 
4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 
Valnou hromadu svolává předseda TJ.
 
                5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
 
6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, místopředsedu a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 
7. Výkonný výbor zejména :
 
a)      zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
 
b)      organizuje a řídí činnost TJ,
 
c)      připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,
 
d)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,
 
e)   spolupracuje se sportovními svazy,
 
f)   zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ,
      jinými organizacemi a fyzickými osobami,
 
g)   k zabezpečení činnosti TJ vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném
      rozsahu.
 
 
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 
 
 
8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.
 
IV.
                                                Společné zásady členství
 
            1. Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí   s  posláním   TJ. O   přijetí za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví 
podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
 
            2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.
 
            3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.
 
 
V.
                                                Práva a povinnosti členů
 
            1. Základní práva řádných členů TJ jsou :
 
a)      účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského dění v rámci TJ jako celku a to za podmínek Stanov TJ a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v TJ závazně přijaty,
 
b)      účastnit se   všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy   svého   zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech   výhodách, které z členství vyplývají,
 
c)      uplatňovat své vlastní názory, návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy buď přímo anebo   prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ,
 
d)     účastnit se jednání orgánů TJ, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,
 
e)      volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů TJ.
 
 
            2. Základní povinnosti řádného člena jsou :
 
a)       dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisyTJ a základní etické a mravní normy sportovce,
 
b)      plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ,
 
c)       šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
 
 
 
d)      řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,
 
e)       řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
 
 
3. Řádné členství zaniká :
 
a)      vystoupením člena,
 
b)      vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
 
c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
 
d)     úmrtím člena či zánikem TJ ( dobrovolným rozpuštěním,   sloučením     s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění .
 
 
VII.
Majetek TJ a hospodaření
 
            1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména :
 
-       příspěvky členů TJ,
 
-       příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností TJ, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,
 
-       příspěvky a dotace od sportovních svazů,
 
-       státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,
 
-       majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ .
 
 
2. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 
3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis TJ.
 
4. Vlastní činnost TJ se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup TJ při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ.
 
 
VIII.
Jednání jménem TJ
 
Jménem TJjedná předseda nebo místopředseda samostatněDále může za TJ jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou nebo místopředsedou.
         K zabezpečení pokladních operací, bezhotovostního platebního styku a zakládání nebo rušení účtú u peněžních ústavů je oprávněn předseda TJ nebo hospodář TJ , který ke svému podpisu vždy připojí otisk razítka TJ.
 
                                                                     IX.
                                         Závěrečná ustanovení
 
1. Dnem registrace tohoto znění stanov pozbývají platnosti stávající stanovy občanského sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 21.6.1990    pod č. vsp/1-1433/90 - R
 
 
 
V Březně dne  26.5.2009
 
 
 
 
 
originál znak - Kopie.bmp
vysledky-logo.png
tvcom.png
Gambrinus Liga
Reprezentace
Italie
Španělsko
Německo
Anglie
Evropská Liga
Liga Mistrů

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one